Загальні положення

Рекомендації розроблено відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Ради Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС щодо оформлення і видачі Додатка до диплома європейського зразка (далі - Додаток).
Додаток є документом, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для об’єктивної оцінки кваліфікації вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток є дійсним лише з дипломом про вищу освіту.
Додаток оформлюється українською та англійською мовами.
Виготовлення та видача Додатка здійснюються у порядку, що визначається Міністерством освіти і науки України.

АСУ «ВНЗ»

Легка система заповнення даних для

замовлення додатку!

1.1. Прізвище:

Зазначити повне прізвище у називному відмінку згідно з відповідним дипломом про освіту. Англійською мовою прізвище зазначається відповідно до офіційного документа (перекладу), наприклад, як це зазначено у паспорті особи для виїзду за кордон, або транслітерується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”.

1.2. Ім’я та по батькові:

Зазначити ім’я та по батькові у називному відмінку згідно з відповідним дипломом про освіту. Англійською мовою ім’я (та по батькові) зазначається відповідно до офіційного документа (перекладу), наприклад, як це зазначено у паспорті особи для виїзду за кордон, або транслітерується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 “Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею”.

1.3. Дата народження (число/місяць/рік):

Вказати день, місяць та рік народження в числовому вимірі. Наприклад: 10/05/1986.

2.1. Назва кваліфікації і звання (якщо надається):

Зазначити назву присвоєної кваліфікації. Назва кваліфікації формується з назви освітньо-кваліфікаційного рівня та напряму підготовки (для бакалаврів), або назви освітньо-кваліфікаційного рівня та спеціальності (для інших освітньо-кваліфікаційних рівнів). Назва кваліфікації має відповідати затвердженим галузевим стандартам вищої освіти (освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі підготовки, навчальному плану). Допускається окремо вказувати назву професійної кваліфікації відповідно до Національного класифікатора України. Класифікатора професій ДК 003: 2005, наприклад: “Технік-лаборант".

2.2. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією:

Для бакалаврів вказати професійне спрямування (якщо є). Для інших освітньо-кваліфікаційних рівнів –спеціалізацію (якщо є).

2.3. Назва і статус навчального закладу, який присвоїв кваліфікацію:

Зазначити повну офіційну назву вищого навчального закладу та його статус (державний, комунальний, приватний), наявність акредитації Державною акредитаційною комісією України та/або іншими органами (якщо є).

2.4. Назва і статус навчального закладу, який здійснював навчання (якщо відмінні від п. 2.3):

Зазначити повну офіційну назву і статус вищого навчального закладу, який фактично здійснював підготовку (якщо відрізняється від зазначеного у п.2.3.). Якщо навчальний заклад, який здійснював підготовку, є тим самим, що й зазначений у п. 2.3, записати: “Дивись п. 2.3/ Same as 2.3”.

2.5. Мова(и) навчання / екзаменів:

Зазначити мову (мови), якими здійснювалося навчання і проведення екзаменів.

3.1. Рівень кваліфікації:

Зазначити назву освітньо-кваліфікаційного рівня та його місце у структурі вищої освіти України:
- для молодших спеціалістів – “неповна вища освіта/ short cycle”;
- для бакалаврів – “базова вища освіта/ first cycle of higher education”;
- для спеціалістів, магістрів – “повна вища освіта/ second cycle of higher education”.
Після затвердження Національної рамки кваліфікацій у цьому підрозділі необхідно зазначати рівень (місце) кваліфікації у Національній рамці кваліфікацій.

3.2. Офіційна тривалість програми:

Зазначити нормативний термін підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем в роках та обсяг програми в кредитах ЄКТС згідно з галузевим стандартом вищої освіти (наприклад, 4 роки за денною формою навчання, 240 кредитів ЄКТС).

3.3. Вимоги до вступу:

Вказати освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень, який дає право вступу на навчання за даним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Наприклад, “повна загальна середня освіта/ Atestat (Secondary school leaving certificate)”(для доступу на навчання за програмою бакалавра), “освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра/ Diploma of Bachelor” (для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста) тощо. Навести інформацію про вступні випробування, необхідність подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

4.1. Форма навчання:

Зазначити форму навчання (денна/ full-time, заочна / part-time, інше).

4.2. Вимоги програми:

Навести:
- стислий опис структури програми навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем: видів навчальної роботи студента, контрольних заходів, форм державної атестації, виконання (проходження) яких є обов'язковою вимогою для присвоєння кваліфікації;
- стислий опис результатів навчання із зазначенням цілей, на які спрямована програма.

При описі структури програми зазначити обсяг (у кредитах ЄКТС) її компонентів. Компоненти програми визначаються в залежності від специфічних особливостей напряму, професійного спрямування, спеціальності, спеціалізації (наприклад: фундаментальна підготовка та/або підготовка за спеціалізацією; практична підготовка; виконання випускної роботи/проекту тощо).

Опис результатів навчання наводиться у стислому вигляді із посиланням на типи професійних завдань певної галузі, що повинна бути здатною вирішувати особа, якій присвоєно кваліфікацію. При цьому можливе посилання на знання, уміння та типи професійних завдань, які передбачені для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня у Положенні про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65.

Рекомендується також навести посилання на офіційну Інтернет-сторінку вищого навчального закладу, де наведені нормативні документи вищого навчального закладу, які визначають вимоги щодо організації та результатів навчання (наприклад - Положення про організацію навчального процесу тощо).

4.3. Детальні відомості про програму (напр., модулі або навчальні компоненти), і отримані особою результати навчання: бали/оцінки/кредити:

Навести:
Детальний опис програми та навчальних досягнень оформлюється у вигляді таблиці:
- номер за порядком або код;
- назва елементу навчальної програми (дисципліни);
- навчальний рік;
- кредити ЄКТС/години;
- оцінка за шкалою ВНЗ;
- оцінка за національною шкалою;
- оцінка за шкалою ЄКТС.

Запис елементів програми (навчальних дисциплін, курсових робіт (проектів), практик, державної атестації) здійснюється згідно з навчальним планом. Дипломний проект (робота) зазначається з назвою теми і датою захисту.

4.4. Схема оцінювання і, якщо є, довідник з розподілу оцінок:

Навести інформацію щодо схеми (шкали) оцінювання та критеріїв позитивних оцінок. Якщо використовується більше ніж одна схема оцінювання, навести інформацію про всі такі схеми (шкали), наприклад у випадку використання вищим навчальним закладом шкали, відмінної від національної.
Інформацію рекомендується наводити у такому форматі:
- оцінка (за національною шкалою);
- рівень досягнень, % (оцінка за шкалою ВНЗ).

Рівень досягнень рекомендується зазначати у відсотках засвоєння змісту навчальної дисципліни або якості виконання роботи (проекту).

Необхідно також зазначити в яких випадках застосовується шкала "відмінно - добре - задовільно - незадовільно", а в яких "зараховано - незараховано". Наприклад: "Оцінки "відмінно"; "добре"; "задовільно" виставляються за підсумками екзаменів та виконання і захисту курсових робіт (проектів). Оцінка "зараховано" виставляється за підсумками виконання індивідуальних завдань, лабораторних робіт, практичних та семінарських занять."

Також наводиться стисла інформація про використання ЄКТС, наприклад: "Шкала ЄКТС відображає відносну успішність студента у складі потоку /курсу: A - 10 % найбільш успішних студентів; B - наступні 25 %; C - наступні 30 %; D - наступні 25 %; E - наступні 10 %). У випадку, якщо поля "Кредити ЄКТС" та "Оцінка за шкалою ЄКТС" не заповнені, для даних елементів програми ЄКТС не використовується".

Можна використовувати й інший формат опису схеми оцінювання, якщо цей формат буде сприяти підвищенню зрозумілості критеріїв оцінювання за національною шкалою, шкалою ЄКТС та шкалою вищого навчального закладу.

4.5. Загальна класифікація присвоєної кваліфікації:

Зазначається, який диплом видається.

5.1. Академічні права:

Зазначити права доступу до подальшої освіти. Наприклад: "Навчання за програмою підготовки магістра".

5.2. Професійні права (якщо надаються):

Навести опис професійних прав або професійного статусу особи, яка здобула кваліфікацію. Опис формулюється з урахуванням галузевого стандарту вищої освіти України та варіативної складової програми підготовки.

Якщо присвоєна кваліфікація дозволяє отримати доступ до професій, статус яких визначається окремими нормативними документами та/або специфічними правилами, зазначити права доступу до таких професій.

6.1. Додаткова інформація:

Подається інформація (якщо є або вважається за доцільне):
- про вищий навчальний заклад;
- про окремі додаткові індивідуально опановані курси;
- щодо навчання в іншому навчальному закладі, в тому числі за кордоном (навчальні досягнення і виконані дослідження);
- щодо проходження практики за фахом на посаді;
- щодо попереднього досвіду роботи;
- про інші (не включені до попередніх розділів) навчальні та наукові досягнення випускника;
- щодо громадської діяльності в університеті;
- інша інформація тощо.

У цьому пункті також можна надати додаткову інформацію про кваліфікацію, якщо така інформація не була представлена в іншому місці Додатка до диплома.

6.2. Інші джерела інформації:

Зазначити будь-які інші корисні джерела інформації або посилання, за якими можна знайти докладнішу інформацію, наводиться уся відповідна контактна інформація вищого навчального закладу. Наприклад, веб-сайт вищого навчального закладу, його підрозділу; національний інформаційний центр з академічного визнання і мобільності (ENIC); інші відповідні національні джерела інформації.

7.1. Дата:

Зазначається дата видачі Додатка. Дата видачі не обов'язково має співпадати з датою видачі диплома, але не раніше дати видачі диплома.

7.2. Підпис:

Прізвище, ініціали та підпис керівника вищого навчального закладу, який засвідчує Додаток до диплома.

7.3. Посада:

Офіційна посада особи, яка засвідчує Додаток.

7.4. Офіційний штамп чи печатка:

Ставиться гербова печатка вищого навчального закладу.

8. Інформація про національну систему вищої освіти:

Інформація для цього розділу наведена у додатку І. Надається Міністерством освіти і науки України та наводиться станом на час присвоєння кваліфікації.

Загальні вимоги до доступу (вступу).
Структура вищої освіти. Документи про вищу освіту.
Наукові ступені.
Типи вищих навчальних закладів.
Система забезпечення якості.
Структура вищої освіти України.

Інформація про національну систему вищої освіти / INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM:

Інформація для цього розділу наведена у додатку І. Надається Міністерством освіти і науки України та наводиться станом на час присвоєння кваліфікації.

Загальні вимоги до доступу (вступу).
Структура вищої освіти. Документи про вищу освіту.
Наукові ступені.
Типи вищих навчальних закладів.
Система забезпечення якості.
Структура вищої освіти України.